آلبوم ها

ادامه مطلبکور اوغلو نعره سی

javad moharamikor oghlo

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی

AshiqiTabriz Qara Dagh

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی

AshiqiQom Saveh

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی

AshiqiHashtrud

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی

AshiqiHamedan

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی

AshiqiKhalkhal

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی

AshiqiShahsevan

ادامه مطلبساری کوینک

Mahboob KhaliliSari Koynak

ادامه مطلبقالان من اولدوم

Volkan Qalan Man Oldum

ادامه مطلبآلا گوزلیم

ِِDalqaAla Gozlum

ادامه مطلبتیلیم خان

IRAN AŞIQLAR BIRLIYITilim Xan

ادامه مطلبمختو مقلی فراغی

IRAN AŞIQLAR BIRLIYIMaxtumqulu Faraqi

ادامه مطلبماذون قشقایی

IRAN AŞIQLAR BIRLIYIQashqayli Mazun

ادامه مطلبگول اوزلوجانان

JoshqounGul Uzlu Canan

ادامه مطلبغریب

Ashiq Jafar KhakpourQarib