مجموعه های تصویری

ادامه مطلبپیام شاد باش و تبریک پروفسور علی پولاد به مناسبت سال نو

پیام شاد باش و تبریک پروفسور علی پولاد به مناسبت سال نو

ادامه مطلباجرای زنده گروه نوجوانان عاشیق

اجرای زنده گروه نوجوانان عاشیقاستاد آیدین مهدی پور

ادامه مطلباجرای زنده دو استاد عاشیق

اجرای زنده دو استاد عاشیق استاد چنگیز مهدی پور و استاد محبوب خلیلی 

ادامه مطلباجرای زنده گروه بالابان دالغا

اجرای زنده گروه بالابان دالغااستاد جلیل حمیدی

ادامه مطلباجرای زنده گروه خانه عاشیق های ایران

اجرای زنده گروه خانه عاشیق های ایرانعاشیق سلجوق شهبازی

ادامه مطلباجرای زنده گروه گلستان (گنبد)

اجرای زنده گروه گلستان (گنبد)استاد رحیم عطا

ادامه مطلباجرای زنده گروه آذربایجان غربی

اجرای زنده گروه آذربایجان غربیعاشیق علی قلیزاده

ادامه مطلباجرای زنده گروه فارس قشقایی

اجرای زنده گروه فارس قشقاییاستاد مسعود نامداری

ادامه مطلباجرای زنده گروه بختیاری

اجرای زنده گروه بختیاری استاد محراب باسوری

ادامه مطلباجرای زنده گروه عاشیقی همدان

اجرای زنده گروه عاشیقی همدان عاشیق علی جمالی

ادامه مطلباجرای زنده گروه عاشیقی زنجان

اجرای زنده گروه عاشیقی زنجان استاد ستار خدایی

ادامه مطلبمجموعه تصویری عاشیق های ایران

مجموعه تصویری عاشیق های ایران

ادامه مطلباجرای زنده گروه دالغا

اجرای زنده گروه دالغااستاد چنگیز مهدی پور

ادامه مطلباجرای زنده گروه ولکان

اجرای زنده گروه ولکان استاد آیدین مهدی پور